Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 07.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 10:00

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А (ЄМК)

  1. Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ЗАВОД АЛЮМІНІЄВОЇ ФОЛЬГИ” (ДП „ЗАФ”).

Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15.

КОД ЄДРПОУ 33210902.

Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 виробництво алюмінію, 24.53 лиття легких кольорових металів, 38.32 відновлення відсортованих відходів, 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в .і. у.

Відомості про об’єкт приватизації:

На балансі підприємства будівлі (споруди, приміщення) не обліковуються.

Право власності, оренди, користування тощо земельними ділянками у підприємства відсутнє.

На балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кількості 85517 одиниць, з них 85514 одиниць – незавершені капітальні інвестиції (технологічне обладнання не змонтоване та не введене в експлуатацію), 3 одиниці - основні засоби.

Основні показники діяльності підприємства:

Підприємство не здійснює виробничу діяльність з моменту утворення у 2004 році. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні.

Показники фінансово-майнового стану підприємства:

Основні показники за даними балансу, звіту про фінансові результати, (тис. грн.) 2014 рік 2015 рік 2016 рік
Незавершені капітальні інвестиції 373025 373025 372609
Основні засоби 1089 1089 1421
Оборотні активи (усього) 171 36 118
Вартість активів 374285 374150 374149
Власний капітал (усього) 374248 373916 373560
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 29 191 407
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1 4 26
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 2 13 38
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 5 26 118
Чистий фінансовий результат (збиток) (197) (332) (356)
Рентабельність, % рентабельність не розраховується, так як діяльність підприємства збиткова.

Кількість та склад робочих місць станом на 01.01.2017 - 3, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, комірник.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 966426000,00 грн. (дев’ятсот шістдесят шість мільйонів чотириста двадцять шість тисяч гривень 00 копійок).

Нарахований ПДВ - 193285200,00 грн. (сто дев’яносто три мільйона двісті вісімдесят п’ять тисяч двісті гривень 00 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 159 711 200,00 грн. (один мільярд сто п’ятдесят дев’ять мільйонів сімсот одинадцять тисяч двісті гривень 00 копійок).

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта становить 115971120,00 грн. (сто п’ятнадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят одна тисяча сто двадцять гривень 00 копійок).

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:

  1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України) працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності.
  2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта приватизації погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що склалась станом на 31.05.2016, а саме: поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги – 296,00 тис. грн., поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом – 13,00 тис. грн., поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування – 23,00 тис. грн., поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці – 63,00 тис. грн.
  3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта приватизації погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що виникли за період з 31.05.2016 до дати підписання акта передачі об’єкта приватизації.
  4. Умови подальшої експлуатації об’єкта приватизації покупець визначає самостійно.
  5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотримання санітарних та екологічних норм.
  6. Забезпечити, протягом 3 місяців з моменту підписання акта передачі, припинення юридичної особи - ДП „ЗАФ” шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про її припинення на підставі правонаступництва прав і обов’язків приватизованого підприємства.
  7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації здійснюватиметься органом приватизації протягом 5 років.

Засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону, у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації, перераховується на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, одержувач - Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн. за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач - Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 03.04.2017 до 1700.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 07.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 1000, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 1200. Адреса веб-сайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 900 до 1700, обідня перерва з 1300 до 1400, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 1000 до 1500 за місцем його розташування.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 800 до 1600, п’ятниця з 800 до 1500, обідня перерва з 1200 до 1245, тел. (061) 226-07-75, 226-07-76.

Заява.